CITA PRVIA PER A OFICINES PROP

DADES PERSONALS

 (format requerit DDMMAAAA)

 NIF NIE
Autoritze expressament que es comprove la meua identitat, per a esta cita prvia, per mitj de consulta al Sistema de Verificaci de Dades d'Identitat, regulat pel Decret 165/2010, de 8 d'octubre, pel qual s'establixen mesures de simplificaci i de reducci de crregues administratives en la tramitaci dels procediments gestionats per l'administraci de la Generalitat i el seu sector pblic (DOCV nm. 6376, de 14 d'octubre).

(*) Camp obligatori